تقویت گوش و شنوایی

ثبت نام

با تمرکز بر آکورد، فواصل ، گام ها و غیره ، مهارت های شنیداری خود را پرورش دهید.

دوره تقویت گوش و شنوایی و درک فواصل صداها

فواصل اول تا سوم
فواصل سوم تا ششم
فواصل ششم تا هشتم

فواصل اول تا سوم

1
Unison
2
2m
3
2M
4
3m
5
3M
6
آزمون پایان بخش فواصل اول تا سوم

فواصل سوم تا ششم

1
4P
2
Tritone
3
5P
4
6m
5
6M
6
آزمون پایان بخش فواصل سوم تا ششم

فواصل ششم تا هشتم

1
7m
2
7M
3
8P
4
آزمون پایان بخش فواصل ششم تا هشتم

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
تقویت گوش و شنوایی
قیمت:
5,000,000Toman 4,000,000Toman