تکنیک های نوازندگی چلو

ثبت نام

۱.نحوه ی نشستن و گرفتن ساز داخلِ بدن
۲. نحوه ی جرای پیتزیکاتو
۳.آشنایی و نت خوانی روی کلیدِ فا
۴. نحوه ی گرفتن آرشه
۵.آرشه کشی
۶.انگشت گذاری و شناخت پزیسیون یک
۷. شناخت واجرای ریتم های مختلف
۸. بزرگ پزیسیون
۹. شناخت نیم پزیسیون
۱۰. مرور پزیسیون یک
۱۱.شناخت پزیسیون دوم
۱۲. شناخت پزیسیون سوم
۱۳.شناخت پزیسیون چهارم
۱۴. آشنایی با هارمونیک های طبیعیِ ساز
۱۴. تکنیک های آرشه از متود فویار(بخش تکمیلی)

نحوه ی نشستن و گرفتن ساز داخلِ بدن

نحوه ی جرای پیتزیکاتو

آشنایی و نت خوانی روی کلیدِ فا

نحوه ی گرفتن آرشه

آرشه کشی

انگشت گذاری و شناخت پزیسیون یک

شناخت واجرای ریتم های مختلف

بزرگ پزیسیون

شناخت نیم پزیسیون

مرور پزیسیون یک

شناخت پزیسیون دوم

شناخت پزیسیون سوم

شناخت پزیسیون چهارم

آشنایی با هارمونیک های طبیعیِ ساز

تکنیک های آرشه از متود فویار(بخش تکمیلی)

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
تکنیک های نوازندگی چلو
قیمت:
8,500,000Toman 6,300,000Toman